Huishoudelijk reglement

1) De contributie

Artikel 1

De betaling van de door de leden verschuldigde contributie geschiedt bij vooruitbetaling per incasso per kwartaal. Bij het niet tijdig betalen van de contributie kan, na herhaaldelijk schriftelijk verzoek van de penningmeester de contributie alsnog over te maken, het bestuur besluiten het lid te royeren.
Uitzonderingen zijn bijzondere omstandigheden.

Artikel 2

Treedt iemand toe als lid, dan gaat de contributie in op de eerste dag van de maand van toetreding.

Artikel 3

Op schriftelijk verzoek kan het bestuur andere betalingstermijnen toestaan, zulks op grond van bijzondere persoonlijke omstandigheden.

2) Het bestuur

Artikel 4

De leiding van de vereniging berust bij het bestuur.
De leden worden door de Algemene Ledenvergadering benoemd voor een periode van twee jaar, behoudens de voorzitter die ieder jaar herkiesbaar is.
Het bestuur dient tenminste te bestaan uit:

 1. Een voorzitter
 2. Een secretaris
 3. Een penningmeester
 4. Een lid algemene zaken

Eventueel aangevuld met een lid van een commissie.

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de bestuursleden worden in hieronder omschreven artikelen aangegeven.

Artikel 5

Na een tweejarige zittingsperiode of bij tussentijds aftreden van een bestuurslid stelt het bestuur kandidaten voor.
Door de leden kunnen kandidaten worden voorgesteld.

Artikel 6

De voorzitter is jaarlijks aftredend en wordt jaarlijks benoemd door de Algemene Ledenvergadering
Alle bestuursleden bepalen zelf in hoeverre ze herkiesbaar zijn.

Artikel 7

De voorzitter is belast met de leiding van de bestuurs- en algemene vergaderingen, welke hij na overleg met de secretaris tijdig doet bijeenroepen. Hij heeft het recht de besprekingen over een bepaald onderwerp te sluiten, tenzij de vergadering anders beslist.
Hij heeft een representatieve functie. Vertegenwoordigt daar waar nodig de vereniging, zowel in- als extern, tenzij de vergadering anders beslist.
De voorzitter heeft geen inhoudelijke taken. Is in eerste aanleg verantwoordelijk voor c.q. draagt zorg voor een goede communicatie tussen de kaderleden en de leden in algemene zin.

Artikel 8

De secretaris is belast met het uitschrijven van de Algemene Ledenvergadering en de bestuursvergaderingen. Hij houdt nauwkeurig aantekening van hetgeen in de vergaderingen wordt verhandeld en verzorgt de notulen. Hij voert het merendeel van de correspondentie van de vereniging (wedstrijd- en jeugdwedstrijdzaken uitgezonderd, hierover zijn afspraken gemaakt met de wedstrijd- en jeugdcommissie).
De secretaris bewaakt het archief. Voorts draagt hij er zorg voor dat op elke vergadering een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement alsmede een nauwkeurig bijgehouden ledenlijst aanwezig zijn.
De secretaris brengt het jaarverslag van de vereniging uit.
De secretaris is namens het bestuur het aanspreekpunt voor de redactie van de nieuwsbrief en de website en de public relations.

Artikel 9

De penningmeester is belast met de financiële administratie van de vereniging. Hij is ten allen tijde verplicht het bestuur inzage te geven van zijn boeken en desgevraagd verantwoording af te leggen van zijn financieel beheer.
Elke uitgave moet door een bewijsstuk gedekt zijn.
In de Algemene Ledenvergadering brengt te penningmeester verslag uit van zijn financieel beleid over het afgelopen boekjaar.

De kascontrolecommissie brengt daarover tijdens de Algemene Ledenvergadering verslag uit aan de leden, waarna (als het financieel beleid goedgekeurd wordt) de penningmeester decharge verleend kan worden. In de deze vergadering stelt de penningmeester de begroting voor het komen boekjaar aan de orde en wordt er goedkeuring voor de begroting gevraagd  voor de financiële gang van zaken der vereniging, w.o.contributies, sponsors, kantine, kortom alle inkomsten en uitgaven die namens en voor de vereniging worden verricht.

Bij tussentijds aftreden legt de penningmeester aan de kascontrolecommissie rekening en verantwoording af binnen een week na zijn aftreden.

Artikel 10

Het bestuur stelt in ieder geval de volgende commissie in om hem in bepaalde werkzaamheden bij te staan:

 1. Een (jeugd)wedstrijdcommissie (wc)
 2. Een beheercommissie (bc)
 3. Een activiteitencommissie (ac)
 4. Een kascontrolecommissie (kc)

De taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de commissies staan in de volgende artikelen omschreven, de samenstelling van de commissies is in een aparte bijlage aan dit reglement toegevoegd. De voorzitter van het bestuur, of een daartoe aangewezen bestuurslid, heeft te allen tijde het recht de vergadering van een commissie te bezoeken en heeft daarin een adviserende stem.
De eindverantwoordelijkheid van alle commissie-arbeid ligt bij het bestuur. Uitzondering op dit laatste is de commissie genoemd in artikel 15 van de statuten (de kascontrolecommissie).
De leden van de commissie dienen zoveel moegelijk lid te zijn van de vereniging.

3) Commissies

Artikel 11a

 1. De wc bestaat, behoudens de voorzitter uit 4 coördinatoren. Het deel van de commissie voor de jeugd (jwc) behartigt alle jeugdzaken en stimuleert de korfbalsport onder de B-, C-, D-, E- en F-jeugd en de welpen en kangoeroes. De jwc regelt tevens de teamindeling van de jeugd. De jwc komt minimaal eens per 4 weken bijeen. In deze bijeenkomsten worden de wedstrijdzaken en technische zaken voor de jeugd besproken.
 2. De coördinatoren dragen de verantwoordelijkheid voor hun afdeling. Zij zijn belast met/aanspreekpunt voor:
  –          Het werven van leid(st)ers en train(st)ers en het onderhouden van het contact met hen;
  –          Het maken van voorstellen t.a.v. teamindeling;
  –          Het (laten) maken van de opstellingen;
  –          Het (laten) behandelen van afberichten/regelen van vervanging;
  –          Het (laten) zorgen voor informatieformulieren/na de wedstrijden deze bekijken op op- en aanmerkingen, opstellingen e.d.;
  –          De wc benadert en stelt scheidsrechter aan voor de wedstrijden waarvoor de bond geen scheidsrechter heeft aangesteld;
  –          Het (doen) uitleggen van het speelveld;
  –          Het toezien op een goede voortgang op het veld, tijdens trainingen en in de kantine.
 3.  De jwc als geheel doet voorstellen aan het bestuur t.a.v. alle korfbaltechnische zaken voor de jeugd en het werving van jeugdleden. Eens per jaar dient zij een jaarplan + begroting in bij het bestuur. De jwc organiseert jeugdleiders- en jeugdtrainerbijeenkomsten en eventueel een ouderavond. De jwc is verantwoordelijk voor een actief wervingsbeleid onder de jeugd, o.a. door het verspreiden van het “informatieboekje” en het organiseren van (school)korfbaltoernooi en voor de jeugd.

Van de jwc vergaderingen worden notulen gemaakt waarvan een afschrift naar het bestuur gaat.
De jwc verzorgt zelfstandig haar correspondentie.
De jwc is verantwoordelijk voor het opzetten van een eigen archief.

Artikel 11b

 1. De wc: het deel van de commissie dat is belast met en verantwoordelijk voor de organisatie van het wedstrijdgebeuren van de senioren en A-jeugd.

De wc  bestaat uit een voorzitter, -die tevens bestuurslid is en als zodanig aanspreekbaar is. voor alle wedstrijdzaken de senioren en A-jeugd betreffende-, uit 4 coördinatoren.

 1. De wc is verantwoordelijk voor en belast met de volgende werkzaamheden:
  –          Het werven van coaches en train(st)ers en het onderhouden van het contact met hen;
  –          Het maken van voorstellen voor team-indeling;
  –          Het (laten) behandelen van afberichten/zorgdragen voor vervanging;
  –          Het (laten) zorgen voor informatie- en wedstrijdformulieren. Na afloop van de wedstrijden deze formulieren bezien en zonodig verzenden naar de bond.
 2. De wc als geheel doet voorstellen aan het bestuur inzake het aanstellen van een hoofdtrainer, op basis van vooraf vastgestelde beleidsuitgangspunten.

Voorts is de wc belast met het verzorgen van de wedstrijdformulieren intern binnen de hele  vereniging en extern naar de korfbalbond toe.
Tevens houdt de wc het wedstrijdprogramma voor alle teams (ook de jeugd) bij, waaronder ook alle wijzigingen die worden vermeld.
De wc draagt zorg voor de scheidsrechters bij de jeugdteams (voor zover de bond er geen heeft aangesteld) en voor afvaardiging van scheidsrechters uit de eigen gelederen naar de bond toe.
De wc is het aanspreekpunt voor de recreanten.
T.a.v. de activiteiten voor de senioren doet de wc vrijblijvend voorstellen en/of suggestie aan de a.c.De wc werkt nauw samen met de pc voor wat betreft het voorzien van informatie (wedstrijden en standen).

Artikel 12

 1. De bc is verantwoordelijk voor c.q.  draaft zorg voor kantinebeheer, gebouwenbeheer en materialen/speelveldbeheer. Voor elk van deze drie taken zijn coördinatoren aangesteld.

De voorzitter van de bc is de spreekbuis voor de bc en als bestuurslid aanspreekbaar voor alle zaken de bc betreffende.

 1. De coördinator kantinebeheer is belast met c.q. draagt zorg voor:
  –          Inkoop eet- en drinkwaren etc.
  –          Beschikbaarheid kantine voor activiteiten;
  –          Voldoende kantinepersoneel (op zaterdag/trainingsavonden/jeugd- en overige activiteiten/feestavonden;
  –          Onderhoud kantine-inventaris
  –          Schoonhouden kantine
  –          Na overleg met de penningmeester –en zonodig bestuursbesluiten tot vervanging/aanschaf van inventaris en/of apparatuur.
 2. De coördinator gebouwenbeheer is belas met/draagt zorg voor:
  –          Onderhoud kantine (zowel de binnen- als buitenzijde);
  –          Onderhoud kleedaccommodatie;
  –          Onderhoud container;
  –          Onderhoud buiten rondom de kantine en de container
 3. De coördinator materialen/speelveldbeheer is belast met c.q. draagt zorg voor:
  –          Onderhoud en beheer korven etc.;
  –          Onderhoud en beheer korfballen;
  –          Onderhoud en beheer van overige speelattributen;
  –          Onderhoud en beheer van het kunstgrasveld en de reclameborden;
  –          Onderhoud van de looppaden naar en om het speelveld.

Artikel 13

De ac is belast met het organiseren en mede (laten) uitvoeren van activiteiten voor de senioren, de A-jeugd en de overige leden.
Zij werkt nauw samen met de wc.
Het bestuurslid algemeen zaken is het aanspreekpunt namens het bestuur.
Deze commissie bestaat uit maximaal 5 leden.

Artikel 14

De kc is belast met het controleren van de boeken van de penningmeester en legt verantwoording af tijdens de Algemeen Ledenvergadering waarin het verslag van de penningmeester wordt besproken. Deze commissie wordt benoemd door de Algemeen Ledenvergadering en bestaat uit 2 personen.

 

4) Vergaderingen:

 A)   De Algemene Ledenvergadering

Artikel 15

In de Algemeen ledenvergadering wordt de begroting voor het komende verenigingsjaar behandeld, alsmede de toekomstvisie en beleidsontwikkeling zoals het bestuur dat ziet voor de vereniging.
In de Algemene Ledenvergadering worden de verslagen van de commissies als genoemd in artikel 11 tot en met 15, het verslag van de secretaris, en het verslag van de penningmeester behandeld. De bestuursleden worden gekozen en er vindt mededeling van benoeming van de commissieleden plaats.

Artikel 16

Over personen wordt schriftelijk gestemd; over zaken wordt mondeling gestemd.

B)   Bestuursvergadering

Artikel 17

Het bestuur vergadert zo dikwijls als nodig wordt geacht, doch tenminste tien maal per jaar.

Artikel 18

De bestuursvergaderingen worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, bijeengeroepen d.m.v. een schriftelijke mededeling met inachtneming van een termijn van drie dagen.

Artikel 19

De vergaderingen van het bestuur worden niet gehouden indien niet meer dan de helft van de benoemde bestuursleden is opgekomen.

Artikel 20

De bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Bij staken van stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

5)Boetes en opzeggingen

Artikel 21

KNKV boetes worden op de speler of het team verhaald.

Artikel 22

Opzeggingen van het lidmaatschap of overschrijving naar een andere vereniging moet tijdig doch voor 1 juni schriftelijk kenbaar gemaakt worden bij de ledenadministratie.

Artikel 23

Te laat opzeggen of opzeggen tijdens het seizoen ontheft een speler niet van de contributieverplichting.

Artikel 24

D.K.V. stemt alleen dan toe in opzegging en overschrijving als alle zaken (kleding, contributie, boetes) naar behoren zijn afgehandeld.

6) Overige bepalingen

Artikel 25

Het bestuur draagt er zorg voor dat in het verenigingsgebouw een exemplaar van de statuten en huishoudelijk reglement ter inzage ligt. Op aanvraag kan een lid een exemplaar krijgen.

Artikel 26

Indien de landelijke strafcommissie, de districtsstrafcommissie of de afdelingsstrafcommissie een lid een staf oplegt in de vorm van een boete, dan wordt deze boete op de betrokkene verhaald.
Dit geldt ook voor de aan de strafzaak verbonden onkosten, als bedoeld in artikel 128 lid 2 van het Reglement van Wedstrijden van het K.N.K.V.

Artikel 27

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten